It seems like the memory_limit on the server is too low for the fade on load feature. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.

Qëndrueshmeria sociale

Qëndrueshmeria sociale

Përgjegjësia jonë Corporate Social ka shkuar dorë për dore me angazhimin tonë për mjedisin. Ajo zbatohet në mënyrë të barabartë me njerëzit në kompaninë tonë, si dhe për të kompanisë si një e tërë. Shpirti i ekipit, kreativiteti dhe konsumatoret ne -fokus janë vetëm disa shembuj të aftësive te shumë të punësuarve tanë.