Qëndrueshmeria ekonomike

It seems like the memory_limit on the server is too low for the fade on load feature. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.

Qëndrueshmeria ekonomike

Qendrueshmeria ekonomike

Politika e biznesit në firmën tonë është fokusuar në rritjen e vazhdueshme me të ardhurat të qëndrueshme për disa breza. Kjo rezulton në bazë strategjike për të ardhmen e orientuar drejt investimeve dhe përgjegjësinë tonë sociale. Krijimi dhe ruajtja e vendeve të punës me cilësi të lartë,zhvillimi i produkteve të reja, teknikat e aplikimit dhe shërbimeve për përmirësimin e ekonomisë